به گزارش اکونا پرس،

در ابتدای این نشست رئیس کمیته ملی المپیک گزارشی از سفر خود و هیات همراه به کشو عراق و بازدید از اماکن ورزشی این کشور ارائه کرد.

 در ادامه گزارش جامعی از عملکرد چهار ساله آکادمی ملی المپیک از سوی  دکتر سعیدی دبیر کل و سرپرست آکادمی  ارائه شد که در خاتمه از سوی هیات اجرایی از زحمات و خدمات مسئولین و مدیران آکادمی تقدیر و تشکر بعمل آمد.

سپس از سوی پیمان فخری سرپرست کاروان اعزامی به بازیهای آسیایی هانگژو و رئیس مرکز نظارت بر تیمهای ملی،گزارش کاملی از فعالیت ستاد فنی بازیهای آسیایی هانگژوارائه شد که در آن مطالبی در خصوص چگونگی برگزاری جلسات با فدراسیون های مختلف ورزشی و روند آماده سازی تیم های ملی به هیات اجرایی اعلام شد.

در خاتمه نشست فوق مصوب شد تا 10 درصد بودجه باقی مانده بودجه فدراسیون ها پرداخت شود و همچنین در خصوص برخی درخواست های واصله فدراسیون های ورزشی تصمیمات لازم اتخاذ گردید.