به گزارش اکونا پرس،

با توجه به شکایت ولی خورسندی از باشگاه گل گهر سیرجان، کمیته وضعیت پس از بررسی پرونده اعلام کرد، این باشگاه به پرداخت یک میلیارد و 480 میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 32 میلیون و 264 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

همچنین در خصوص دعوای خواهان راجع مابقی مبلغ خواسته به میزان یک میلیارد و 520 میلیون ریال قرار رد دعوا صادر کرد.