به گزارش اکونا پرس،

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

*با توجه به شکایت توحید رستم پور از باشگاه تراکتور، این باشگاه به پرداخت مبلغ 208 میلیون و 480 هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 4 میلیون و 545 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پی شکایت مهدی نادری نسب از باشگاه تراکتور، این باشگاه به پرداخت مبلغ 293 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 6 میلیون و 387 هزار و 400 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 307 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*در پرونده شکایت رضا شریفی از باشگاه ملی حفاری ایران، این باشگاه به پرداخت مبلغ 74 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و 613 هزار و 200 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

*با توجه به شکایت پیمان رنجبری از باشگاه ذوب آهن اصفهان ، این باشگاه به پرداخت مبلغ 4 میلیارد و 630 میلیون و 55 هزار و 908 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 92 میلیون و 602 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پی شکایت یدالله صادقی از باشگاه شاهین شهرداری بوشهد، این باشگاه به پرداخت مبلغ 300 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 6 میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت محمدرضا خزایی فر از باشگاه خوشه طلایی ثنا ساوه، این باشگاه به پرداخت یک میلیارد و 400 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 28 میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

*با توجه به شکایت باشگاه وچان کردستان از باشگاه ذوب آهن و غزاله بنی طالبی، کمیته وضعیت دعوای خواهان را مستند به بند 11 ماده 11 آیین دادرسی مردود اعلام کرد.

*در پی شکایت حمید خدابنده لو از باشگاه چوکای تالشیان، این باشگاه به پرداخت 300 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 6 میلیون و 540 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت محمدرضا مولایی از باشگاه خوشه طلایی ثنا، این باشگاه به پرداخت مبلغ525 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 11 میلیون و 445 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*با توجه به شکایت محمدرضا غلام از باشگاه خوشه طلایی ثنا، این باشگاه به پرداخت مبلغ 210 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 4 میلیون و 578 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

*در پی شکایت مصطفی چراغیان از باشگاه شهرداری آستارا، این باشگاه به پرداخت مبلغ 180 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3 میلیون و 924 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

آرای صادره ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.