به گزارش اکونا پرس،

رئیس کمیسیون به اتفاق سایر اعضای کمیسیون، در خصوص محتوا، اساتید و سایر جزئیات دوره مدیریت و رهبری (جانشین پروری) در ورزش، همایش ملی زنان و برنامه زمانبندی جلسات کمیسیون به بحث و بررسی پرداختند.

براساس دستور جلسه این نشست  دکتر احمدی، رئیس جشنواره فیلم های ورزشی در جلسه دعوت شده بودند تا درخصوص فرهنگ سازی ورزش بانوان از طریق فیلم های ورزشی توصیه ها و راهنمایی های لازم را ارائه کند.

دیگر میهمان این نشست دکتر شیرزاد، عضو محترم شورای عالی ورزش بودند که اعضای جلسه ضمن بررسی موضوعات مربوط به ورزش زنان، قول مساعدت در خصوص حمایت و همکاری در راستای توانمندسازی ورزش زنان و ارائه برنامه های مؤثر در شورای عالی ورزش از طریق  دکتر شیرزاد را ارائه  کردند.