به گزارش اکونا پرس،

آرای صادره به شرح زیر است:

*با توجه به شکایت سامان نورمحمدی از باشگاه رایکا بابل، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 120 میلیون ریال اصل خواسته و مبلغ 20 میلیون و 441 هزار و 609 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین اجرای رای منوط به واریز تتمه هزینه دادرسی که توسط خواهان به میزان 3 میلیون و 974 هزار و 391 ریال است.

*در پی شکایت علی خماند از عرفان گلشنی بازیکن باشگاه ویستا توربین، کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان قرار رد صادر کرد.

*در پرونده شکایت حیدر شریفی از باشگاه پارس جنوبی جم، این باشگاه به پرداخت یک میلیارد بابت اصل خواسته و مبلغ 21 میلیون و 800 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

*با توجه به شکایت مسعود حیدرزاده از باشگاه ماشین سازی تبریز، این باشگاه به پرداخت مبلغ 600 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 13 میلیون و 80 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 300 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

آرای صادره ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.