به گزارش اکونا پرس،

آرای صادره به شرح زیر است:

*در پی شکایت هیات فوتبال بوشهر از حسن زهرایی مبنی بر خروج از استان، کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 10 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*با توجه به شکایت علیرضا حقیقی از باشگاه گل گهر سیرجان، کمیته وضعیت نسبت به دعوای علیرضا حقیقی علیه باشگاه گل گهر سیرجان قرار رد صادر کرد.

*در پرونده شکایت مصطفی سلگی از باشگاه نفت امیدیه، این باشگاه به پرداخت 250 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 5 میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پی شکایت باشگاه ذوب آهن از باشگاه فولاد خوزستان مبنی بر غرامت آموزش مهران درخشان مهر، کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان یک میلیارد و 900 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

آرای صادره ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.