به گزارش اکونا پرس،

آرای صادره به شرح زیر است:

*با توجه به شکایت وفا هخامنش از باشگاه ذوب آهن، این باشگاه به پرداخت یک میلیارد و 250 میلیون ریال بابت قسمتی از خواسته به انضمام 25 میلیون و 225 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به مازاد دعوی خواهان قرار رد صادر کرد.

*در پرونده شکایت محمدصادق بارانی از باشگاه سایپا، این باشگاه به پرداخت 5 میلیارد و 35 میلیون و 717 هزار و 600 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 109 میلیون و 778 هزار و 644 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوای خواهان به میزان 914 میلیون و 282 هزار و 400 ریال قرار رد صادر کرد.

*در پی شکایت علی خماند از حامد لک، بازیکن باشگاه پرسپولیس، کمیته وضعیت نسبت نسبت به دعوای خواهان قرار رد صادر کرد.

آرای صادره ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.