به گزارش اکونا پرس،

 با اعلام کمیته انضباطی؛ دیدار تیم های پارسا صنعت شرق و نوین کشاورز برگزاری و از سوی باقر اسدی، مربی تیم پارسال صنعت شرق تخلفاتی مبنی بر بدرفتاری در قبال مقام غیر رسمی مسابقه رخ داد. وی به سه جلسه از همراهی تیم خود محروم شد و باید 300 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رای قابل تجدید نظر است.

علی اصغر شیردل، بازیکن تیم پارسال صنعت شرق به خاطر بدرفتاری در قبال مقام غیر رسمی به سه جلسه از همراهی تیم خود محروم شد و باید 300 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رای قابل تجدید نظر است.

مرتضی اصلانی، مدیر تیم نوین کشاورز به دلیل بدرفتاری در قبال مقام غیر رسمی به سه جلسه از همراهی تیم خود محروم شد و باید 300 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رای قابل تجدید نظر است.

گفتنی است، تقی پهلوانی شاهدی، بازیکن تیم نوین کشاورز، علیرضا آلویستانی، مربی تیم نوین کشاورز و مجتبی اصلانی، مدیر تیم نوین کشاورز به دلیل بدرفتاری در قبال مقام رسمی، هر کدام جداگانه به چهار جلسه از همراهی تیم خود محروم شد و باید 300 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رای قابل تجدید نظر است.

تیم پارسا صنعت شرق به دلیل داشتن 8بازیکن اخطاری باید 80 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

تیم نوین کشاورز به دلیل داشتن 5 بازیکن اخطاری باید 50 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

* دیدار تیم های یادآوران دو کوهه اندیمشک و استقلال شوش برگزار شد و از سوی راین ممبینی، مربی تیم استقلال شوش تخلفاتی مبنی بر رفتار غیر ورزشی و بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه که منجر به صدور قرار دستور موقت برای وی شد، به دو جلسه از همراهی تیم خود محروم (با احتساب محرومیت ناشی از دستور موقت) به پرداخت 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این رای قابل تجدید نظر است.

میلاد معتمد آریا، بازیکن تیم استقلال شوش به دلیل بدرفتاری در قبال تیم مقابل به دو جلسه از همراهی تیم مربوطه محروم و باید 50 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رای از حیث محرومیت قابل تجدید نظر است.