به گزارش اکونا پرس،

به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

*با توجه به شکایت محمد سلطانی مهر از باشگاه ذوب آهن ، این باشگاه به پرداخت 6 میلیارد و 788 میلیون و 937 هزار و 801 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 148 میلیون و 8 هزار و 844 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان یک میلیارد و 971 میلیون و 62 هزار و 199 ریال قرار رد صادر کرد.

*در پرونده شکایت رضا قنبری از باشگاه شهروند ساری، کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان قرار رد صادر کرد.

*در پی شکایت ناصر عجم از باشگاه فوتسال گهر زمین سیرجان، این باشگاه به پرداخت 416 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 9 میلیون و68 هزار و 800 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 130 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*با توجه به شکایت علی مفرد از باشگاه گل ریحان البرز، کمیته وضعیت بازیکنان مستند به اقاله مورخ 23 دی ماه 1400 علی مفرد را به عنوان بازیکن فاقد قرارداد (آزاد) تلقی نموده و وی می تواند پس از ثبت مراتب اقاله قرارداد در سازمان لیگ فوتبال، مجددا  توسط باشگاه جدید مورد ثبت نام قرار گیرد.

*در پرونده شکایت مهدی خرمی از باشگاه هوادار، این باشگاه به پرداخت مبلغ 275 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 5 میلیون و 995 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

*در پی شکایت ابراهیم عالی از باشگاه شهدا بابلسر، این باشگاه به پرداخت مبلغ 540 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 11 میلیون و 772 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 230 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.