به گزارش اکونا پرس،

به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

*با توجه به شکایت مسلم مجدمی از باشگاه نفت مسجد سلیمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 2 میلیارد و 120 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 46 میلیون و 216 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 320 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*در پی شکایت امیر روستایی از باشگاه نفت مسجد سلیمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 3 میلیارد و 190 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 69 میلیون و 542 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

*در پرونده شکایت سجاد برخورداری از باشگاه شهرداری همدان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 434 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 9 میلیون و 461 هزار و 200 ریال بابت هزینه در حق خواهان محکوم گردید. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 86 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*با توجه به شکایت نیما اسکندرزاده از باشگاه شهرداری همدان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 470 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 10 میلیون و 246 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.