به گزارش اکونا پرس،

به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، با توجه به شکایت بهروز حیدری از باشگاه ویستا توربین، این باشگاه به پرداخت مبلغ 778 میلیون و 450 هزار ریال بابت اصل خواسته و 16 میلیون و 970 هزار و 210 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 201 میلیون و 550 هزار ریال قرار رد صادر کرد.

در پی شکایت مبین رضاپور از باشگاه سپیدرود رشت، این باشگاه به پرداخت یک میلیارد و 20 میلیون ریال بابت اصل خواسته و 22 میلیون و 236 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

در پرونده شکایت مجید جلالی فر از باشگاه پاس همدان، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 327 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 28 میلیون و 928 هزار و 600 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان به مبلغ 113 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

با توجه به شکایت محمدرضا امین صنایعی از باشگاه هوادار، این باشگاه به پرداخت مبلغ 3 میلیارد و 200 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 69 میلیون و 760 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

در پی شکایت امین آقالو از باشگاه پارس جنوبی جم، این باشگاه به پرداخت مبلغ 2 میلیارد و 400 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 52 میلیون و 300 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.