به گزارش اکونا پرس،

به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، با توجه به شکایت آریا صادقی از باشگاه نفت مسجد سلیمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 902 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 19 میلیون و 663 هزار و 600 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر کرد.

*در پی شکایت رضا دهقان از باشگاه آرمان گهر سیرجان، کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان قرار رد صادر کرد.

*در پرونده شکایت ولی الله گرایلی از باشگاه هوادار، این باشگاه به پرداخت مبلغ 548 میلیون و 46 هزار و 600 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 11 میلیون و 947 هزار و 416 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر کرد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 211 میلیون و 953 هزار و 400 ریال قرار رد صادر کرد.

*با توجه به شکایت مهرداد بشاگردی از باشگاه هوادار، این باشگاه به پرداخت 9 میلیارد و 120 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 198 میلیون و 816 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

*در پی شکایت محمد قاضی نجف آبادی از باشگاه هوادار، این باشگاه به پرداخت مبلغ 8 میلیارد و 950 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 195 میلیون و 110 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان یک میلیارد و 650 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*در پرونده شکایت شروین بزرگ از باشگاه نفت آبادان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 9 میلیارد و 450 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 206 میلیون و 10 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.