خاطرم هست این جمله را یک زمانی از کی روش خطاب به منصوریان شنیده بودم که <<اگر استعفا دادی دیگر به فوتبال برنگرد>>.

جز اصول سیستم است. اگر به جایی رسیدی که دیگر قدرت و توان  ماندن در آن موقعیت را نداشتی و تصمیم به خارج شدن گرفتی، چه اینکه بعد از آن با تفاسیر مثبت یا منفی روبرو شوی و نتیجه تصمیمت مثبت باشد یا منفی اما دیگر برنگرد.

از آنجاییکه دوستان من به دغدغه های من واقفند، چشم از خواب صبح باز نکرده بودم که به من گفتند استعفای ظریف قطعی است. نمی تونستم بپذیرم. البته که اعتقاد دارم سیستم با رفتن شخص با کاستی هایی روبرو می شود اما به کار خود ادامه خواهد داد اما ظریف برای من فقط یک شخص نبود بلکه در ذهن به معنای یک ایدئولوژی شکل گرفته بود، هنوز هم نمی توانم بپذیرم. اینکه دلایلی بر اعلام این استعفا از سوی اشخاص مختلفی ذکر شده، اعم از موازی کاری نهادهای نظامی در دیپلماسی و مسایلی پیرامون حضور ظریف در دیدار روحانی و بشاراسد یا هر تعبیر دیگری، اینکه ظریف بخواهد امتیازاتی بگیرد البته نه شخصی، که برای پیشبرد اهداف ملی که در سر دارد و یا اینکه حتی به قول عباس عبدی:  [از قبل هماهنگ شده است] و رییس جمهور بخواهد به عده ای بفهماند که دخالت ها زیاد شده و خطوط قرمز را رد کرده اند، دقت کنند و عقب بنشینند، به هر روی کار بسیار عجیب و در زمان بسیار حساسی انجام شده است. انقلاب اسلامی در برهه کنونی به حمایت هایی ظریف نیاز دارد و کوچکترین تکانه ها می تواند انقلاب اسلامی را در ٤٠ سالگی به سرعت رو به پیری و فرسودگی ببرد.