آقای روحانی اینکه در امتداد اعتماد بی چون و چرای دولت و تیم اقتصادی شما به دول غربی برای تحقق برجام و دل به سراب بیگانگان بستن دولت را از نظر منابع مالی حتی برای تحقق بودجه جاری دچار مشکلات زیادی کرده از همون جمعه ی معروف قابل درک شد، اما حل این مسایل با شما و تیم شماست نه با من به عنوان یک فرد ایرانی، به شما رای دادیم و شما رو وکیل خود قرار دادیم تا از علم و تدبیر خود خرج حل مسایل کنید نه اینکه در هر پیشامدی که به نفع دولت است از مردم مایه بگذارید و در هر پیشامدی که با نفع دولت مغایرت دارد هم از مردم مایه بگذارید اما هر اتفاقی نیکویی را از توانمندی و تدبیر خود بدانید! تدبیر یعنی چه؟ یعنی امید به برجام اروپایی و آمریکایی؟ تدبیر یعنی چه؟ یعنی نداشتن سوپاپ اطمینان؟ و نشنیدن سخن مردم؟ کدام اصلاحات؟ کدام تدبیر؟ 

چه نیکو که شعار دولت شما “از مردم برای مردم”  قرار می گرفت. آقای روحانی اینکه شما رییس دولتی هستید که تدبیرش هم ملت و هم خودتان را گرفتار کرده شکی درش نیست. البته اینکه در شرایط بحران نباید بر طبل تضاد هم کوبید نیکوست. اما تا کی باید سکوت کنیم؟ داریم مرگ عزیزان مان را به چشم می بینیم. یه روزی هست که از جیب و اعتبار مردم برای مردم خرج می کنید، نتیجه تدابیر شما می شود: گرانی فزاینده، ارزش پول ملی کاهنده، تورم صعودی و سبد خانوار کوچک و کوچک تر! آقای روحانی تبعات اجتماعی و اقتصادی هر مولودی از تصمیمات شما و همکارانتان امروز گریبان ملت را گرفته است، شاید گفتن این مصائب به نوعی تکرار مکررات باشد. بارها گفتیم بازهم خواهیم گفت: ایران امروز مرد عمل میخواهد، امروزما نیازی به سخنران خوب نداریم. من نمی فهمم الگوی شما و کارشناسان شما از کجاست؟ اما به وضوح می بینم که خطرناک ترین روش را انتخاب کرده اید، از شما تشکر می کنم که مثلا به فهم و شعور ایرانی احترام می گذارید و مردم را آنقدر فهمیده میدانید که خود بتوانند موج بیماری را مدیریت کنند! اما آنچه از دیده ها و شنیده ها مشخص است متاسفانه اثرگذاری این بیماری عفونی به حدی است که اجرای قرنطینه با شدت و حدت، لازمه جلوگیری از گرفتاری میلیون ها ایرانی است.

آقای روحانی امروز از چه برای چه مایه می گذارید؟ از جان مردم برای انجام تعهدات اقتصادی خودتان؟ تا روزهای آینده که بیماری عفونی کرونا بیش از میلیونها ایرانی را گرفتار و بیش از صدها هزار نفر را زمینگیر و چه بسا بکشد شما و کارشناسان شما چگونه پاسخگوی این ملت خواهید بود؟ مگر هجوم خیل مردم به خیابانها را نمی بینید؟! با کدام رویکرد کرونا را زمینگیر می کنید؟ این که در سیل روی مردم برای مردم حساب کنید اینکه در زلزله و خرابی ها از پتانسیل های مردمی مایه بگذارید و تقریبا در همه ی زمینه ها از حضور مردم سود ببرید نیکو اما الان وقت اینست که از تمام توان دولت و حکومت مایه بگذارید. لطفا قرنطینه را در سطحی وسیع و سخت گیرانه اجرایی کنید البته تمام خسارتهای ناشی از قرنطینه را هم به مردم پرداخت کنید و به یاد داشته باشیدکه بسته های حمایتی مقرر شده از نظر مردم بیشتر شبیه یک شوخی است. 

اگر ۳ ماه خرج کل کشور را از منابع مختلف در اختیار و منابع ویژه تامین کنید بهتر از اینکه ماهها و چه بسا سالها ایران و ایرانی را با تصمیماتی که این روزها می گیرید گرفتارتر کنید.