به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره کل روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، ابوالفضل احمدی نیا مدیر نظام پیشنهادها و مدیر کل دفتر مدیریت مخابرات منطقه تهران گفت: مخابرات استان تهران در پایان سال ۱۴۰۲ رتبه دوم بخش کارکنان رسمی و قراردادی و رتبه اول بخش کارکنان بخش خصوصی و ذینفعان را در نظام پیشنهادها در بین استان های کشور کسب کرد.

مدیر نظام پیشنهادهای مخابرات منطقه تهران در ادامه افزود: سهم مخابرات استان تهران از مجموع پیشنهادهای دریافتی دبیرخانه مرکزی نظام پیشنهادهای شرکت مخابرات ایران در سال گذشته ۲۳ درصد بوده و ۱۱ درصد از کل پیشنهادهای تصویب شده در سطح مخابرات کشور نیز سهم مخابرات استان تهران می باشد.

احمدی نیا در پایان اذعان داشت: مخابرات استان تهران در زمینه شاخص های سرانه ارایه، درصد پیشنهادهای بررسی شده و پیشنهادهای تعیین تکلیف شده، بیشترین امتیاز را کسب کرد، که این بهبود کمی و کیفی عملکرد، حاصل تلاش و مشارکت همه مدیران و کارکنان و اعضای گروه های هفتگانه کارشناسی در سطح مخابرات استان تهران بوده است.