به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، بررسی مسئله پژوهش‌های حوزه بازی و تحلیل وضعیت کنونی و آینده آن، بررسی چرایی و چگونگی رتبه‌بندی بازی‌ها، لزوم همگامی پژوهش‌های حوزه بازی با تولید، نگاهی به چیستی گیمیفیکشن (بازی‌وارسازی) و کاربردهـای آن، همه‌گیـری کرونـا و نقـش بازی‌هـای جـدی در مبـارزه بـا شـبه‌علم، اسـتریمینگ: تبدیـل تجربـه شـخصی بازیکنـان بـه سـرگرمی عمومـی، مـروری بـر خوانـش بازیکنـان بازی‌هـای رایانه‌ای داسـتانی، باغ مخفـی گیمرهـای معلـول و مـن گیمر (تجربه‌نـگاری بـازی) از جمله موضوعاتی هستند که در قالب گفتگو و مقاله در این فصلنامه به آنها پرداخته شده است.

انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات فایل الکترونیکی این شماره از فصلنامه رسانه-فرهنگ خود را برای مطالعه در دسترس علاقه‌مندان به حوزه بازی‌های دیجیتال قرار داده و از اینجا قابل دریافت است.