• معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان قم از شهروندان خواست صدقات خود را با روشهای الکترونیکی پرداخت کنند تا هم زودتر به دست نیازمندان برسد و هم از…