به گزارش اکونا پرس،

محمدبختیار خلیقی افزود: کل صادرات استان کردستان در پنج ماه اول امسال، 856 هزار تن کالا به ارزش 507 میلیون دلار می باشد که از این مقدار 482 هزار تن کالا به ارزش دلاری 276 میلیون دلار مربوط به صادرات از مرزهای استان بوده و صادرات سایر گمرکات به ارزش وزنی 374 هزارتن و ارزش دلاری 230 میلیون دلار می باشد.

خلیقی ادامه داد: حجم صادرات در پنج ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش وزنی 13 درصد و از لحاظ ارزش دلاری 10 درصد افزایش داشته است.

وی افزود : در پنج ماهه اول سال ۹۸ حدود 9 هزار تن واردات به ارزش 14 میلیون دلار از مرزهای استان انجام شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش وزنی 110 درصد افزایش و از لحاظ ارزش دلاری 26 درصد کاهش داشته است.

خلیقی تصریح کرد: ترانزیت کالا از مرزهای استان در پنج ماهه سالجاری 677 هزار تن با ارزش دلاری یک میلیارد و 755 میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش وزنی و ارزش دلاری به ترتیب 10 درصد و 12 درصد کاهش داشته است.