بسم الله الرحمن الرحیم

السلام علیک یا رسول الله ورحمه الله وبرکاته

السلام علیک یا محمدبن عبدالله 

اهانت نشریه فرانسوی به ساحت قدسی پیامبر اعظم خداحضرت محمدبن عبدالله صلی الله علیه وآله وحمایت رییس جمهورکشورفرانسه باردیگربی شرمی وبی حیایی خودرابه بشریت ومسلمانان جهان نشان داد! وحمایت رییس جمهور کشورفرانسه بی حیاتروبی شرمانه ترهست که با معرفی وطرفداری از آزادی بیان به سبک اروپایی وغربی اقدام کرد! تف ؛ بر دهانت که باحمایت خود ؛نادانی وحماقت تورابیشترنشان داد! وباعث خجالت ملتی شدی که منتخب آنان هستی! آقای مکرون! تو امروز ودرهفته وحدت باعث شدی تاجهان اسلام وانسان های آزاده برعلیه تو اظهارنظرت؛ هم آهنگ ومتحدشوندویک صدا فریادنفرت وذلت رابرایت آرزوکنند! اتحادوهم بستگی میان مسلمین ونخبگان مسلمان جهان وبه ویژه جوانان ملت های مسلمان وحتی درکشورفرانسه را بیشترکرد! حمایت رییس جمهورفرانسه ازاهانت به مقام وحی وپیامبرخدا که برای عالمیان رحمت است ؛ اهانت به همه ادیان وانبیا ورسل الهی وکتب آسمانی هست !و بایدبروحدت ؛ هم دلی ؛بیداری فکری وبصیرت وامت واحده شدن سرعت بخشدودست واحده درمقابله ومبارزه باتمامی کفروالحادواستکباروزرو زوروتزویروجاهلیت مدرن باشد! وزمینه ساز ظهور منجی عالم وبشریت امام عصر حضرت مهدی موعودعلیه السلام شود. بسیجیان فرهنگی ودانش آموزاستان قم هم آوا و باهم ؛ رفتا ر وگفتار رییس جمهورفرانسه را محکوم می کنندوکم ترین مطالبه ما؛عذرخواهی او هست ودرغیراین؛ اووهم داستان و هم دستان وحامیان پنهانش بایدهزینه سنگینی را پرداخت وتحمل کنند! واز هنرمندان متعهد وآزاده جهان بامحوریت نوجوانان وجوانان هنرمنددر کشورهای مسلمان سراسردنیا وکشورفرانسه انتظارداریم باهنرتوانمندشان پاسخ آن نشریه ورییس جمهورنادان وبی عقل وبی تدبیر کشورفرانسه رابدهندتادرسی باشدبرای دیگرنشریات ورسانه ها وازتکرارچنین اقدام های وقیحانه برای همیشه پیش گیری ومانع شود!والسلام

سازمان بسیج فرهنگیان ودانش آموزی استان قم