به گزارش اکونا پرس،

سرپرست اداره  کل راه آهن شمالشرق ۲ دراین جلسه ضمن اشاره به  نقش فورواردرها در تسهیل امورمربوط به مروادات ریلی و گفت: مسیر ریلی اینچهبرون یکی از خطوط مهم ترانزیتی و حمل و نقلی کشور می باشدو شبکه‌هایراه‌آهن شمال را به خط آهن کشورهای همسایه حاشیه دریای خزر متصل می‌کند و راه‌آهن گرگان ـ اینچه برون کشور ایران را به کشورهای ترکمنستان،قزاقستان،روسیه و کشورهای cis و چین متصل می‌کند و از جهات مختلف همچونکوتاهی، امنیت و به صرفه بودن مسیر از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی اضافه کرد: همه شواهد و قرائن نشان می‌دهد که ظرفیت خوبی در این منطقهوجود دارد و نگاه ما به منطقه, نگاه توسعه‌ای است و کمک خواهیم کرد تا از این ظرفیت برای توسعه منطقه استفاده شودوهمه ما دست در دست هم برای شکوفایی اقتصادی و اشتغالزایی منطقه تلاش و کوشش نماییم.

وی افزود: با توجه با سرمایه گذاری های پیش بینی شده و مشارکت بخش خصوصیما می توانیم شاهد افزایش حجم مبادلات از طریق حوزه ریلی بین کشورهایایران ،ترکمنستان و قزاقستان و کشورهای cis باشیم وتوجیه اقتصادی نیز در این حوزه حاصل شود و منطقه به رشد اقتصادی مناسبی برسد.

در این جلسه که نمایندگان شرکتهای شایگان ریل،بهدیس ، رادترابر ، آلتن ریل ترابر ، جیحون ترابر ،آیان ترابر ، بازرگانی آتابایی نیز حضور داشتند.

هریک از اعضا نقطه نظرات خود را در مورد تسهیل مراودات حوزه ریلی ، تامینواگن ، افزایش صادرات و شکوفایی اقتصادی اینچه برون استان گلستان عنواننمودند و همه آنان وجود راه آهن و پایانه ریلی اینچه برون در نقطه صفر مرزی و اتصال آن به کشورهای شمالی و cis نقطه قوتی بیان نمودند و مطالبینیز درراستای استفاده از ظرفیتهای ایجاد شده برای تجار و بازرگانان و نحوهاستفاده مطلوب از پتانسیلهای ریلی مطالبی  مطرح و به گفتگو پرداختند .

 این جلسه به منظور آشنایی با فعالیتهای حوزه ریلی پایانه و ایستگاه راه آهن اینچه برون و با هدف تبادل نظرو همفکری در خصوص زمینه تسهیل مراودات وافزایش مبادلات تجاری بین ایران و کشورهایcis در محل سالن جلسات اینچه برون برگزار شد./لقمان میرزاعلی