به گزارش اکونا پرس،

 احد فتوحی در بازدید از نواحی صنعتی حسن آباد، تیمارجان و شهرک صنعتی اقلید ۱ افزود :در حال حاضر ۱۲۲ قرارداد سرمایه گذاری با متقاضیان در شهرک های صنعتی اقلید منعقد شده که شهرک صنعتی اقلید ۱ با دارا بودن ۸۵ قرارداد بیشترین تعداد قرارداد و پس از آن ناحیه صنعتی تیمارجان با ۱۹ قرارداد، ناحیه صنعتی سده با ۷ قرارداد، نواحی صنعتی خنجشت و حسن آباد هرکدام با پنج قرارداد و اقلید2نیز با یک  قرارداد درجایگاه های بعدی قراردارند.  فتوحی: افزود در قالب این قراردادها جمعاً ۵۰ هکتار زمین به متقاضیان واگذار شده است.  وی اضافه کرد: همچنین ۳۴ واحد تولیدی و صنعتی نیز در این شهرک های صنعتی با اشتغال افزون بر 400 نفر در مرحله بهره برداری قرار دارند.  مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس، با بیان اینکه در شهرک‌های صنعتی اقلید در مجموع ظرفیت استقرار 5هزار واحد تولیدی صنعتی صنفی خدماتی و کارگاهی فراهم شده است گفت: با توجه به اینکه در افق توسعه صنعتی شهرستان شهرکها و نواحی صنعتی از جایگاه ویژه‌ای برای جذب و استقرار سرمایه گذاران برخوردار هستند توسعه زیرساخت ها نیز متناسب با جذب سرمایه گذار در دستور کار قرار دارد.وی افزود: با توجه به اینکه بخش زیادی از شهرک صنعتی اقلید1 نیز به متقاضیان واگذار و این شهرک جز شهرک های صنعتی تقاضا محور شهرستان قرار دارد کار توسعه این شهرک صنعتی نیز در مرحله انجام است که امیدواریم با الحاق اراضی اطراف شهرک صنعتی بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاران فراهم شود .