به گزارش اکونا پرس،

یکى از دغدغه های جدی ما عادی انگاری و عادی پنداری است که می تواند مشکلات بسیاری را به همراه داشته باشد.

نباید میزان رعایت پروتکل ها کاهش یابد و همشهریان توجه کنند که عادی برخورد کردن با کرونا موجب افزایش آمار خواهد شد.

نگرانی بعدی ما در خصوص جهش ویروس در انگلیس است که منتظر نظر رسمی وزارت بهداشت هستیم.

طرح شهید سلیمانی در قم به خوبی در حال انجام است و در این طرح ما به دنبال ویروس میرویم و نقاهتگاه با ۵۰ تخت برای افرادی که نمی توانند در منازل قرنطینه شوند، آماده است.