به گزارش اکونا پرس،

 برای اجرای این طرح 13 میلیارد و 842 میلیون ریال اعتبار صرف شده است. با اعتبار ۲۲۶میلیارد ریال از ۹طرح عمرانی خدماتی و ترافیکی افتتاح شد.