به گزارش اکونا پرس،

مدیر موسسه خیریه دارالاکرام حضرت ابوالفضل اظهار داشت: نیت ما این است که تا جایی که بتوانیم در استان قم دانش آموز بازمانده از تحصیل نداشته باشیم، خیرین بزرگواری که می‌خواهند در ادامه تحصیل دانش آموزان به ما کمک کنند از سامانه به مهربانی اقدام کنند تا ما بتوانیم دانش‌آموزان بیشتری را تحت پوشش قرار دهیم.

وی عنوان کرد: شماره کارت موسسه دربانک سامان ۶۲۱۹۸۶۱۰۱۳۹۴۲۶۵۰ و شماره حساب ۸۱۱۸۱۹۸۸۱۱۱۱۱۱۴  وآدرس سایت  https://bemehrbani.com/album/roll/page/1/  در خدمت خیرین است تا ما را حمایت کنند.

8c31cf78-8fae-45ed-a255-999ff1776b4b

9ca8690b-7b3c-4eb9-8f2f-ebc26e978c2b

10c18fc3-c156-4ef3-86aa-4d4bf4d68631

016ec8b1-02eb-42fc-8725-52d7836b89d8

96be447a-af7d-403e-8501-9e51bd4f232e

836c9ccb-72c8-41f4-8b38-7b1685485b0e

b29de286-aa52-4d7c-ab67-7bc862f4d055

bb69e7ca-2e20-40b2-8fd1-0465abb54c68

bdd2fb34-2ba1-448c-81a9-94686367707d

c1d95a93-fe00-4880-b709-9ac8748e96b8

d90bc60f-1b98-45e5-9d18-a3ad305b5d4d

e7e7f9e5-856a-45cf-a31c-668eaf87125c

e9b58c24-59c5-4373-9808-87c0790ce227

f97edbfb-583c-479d-83ac-9ab2c944e1b4

f842c8a6-79e6-4ba9-b5dc-20fe59b55344