به گزارش اکونا پرس،

به نقل از سکایی نیوز در حوزه توسعه و ترویج فرهنگ نماز دستگاه  استانی شایسته تقدیر ویژه شناخته شد.