به گزارش اکونا پرس،

به نقل ازروابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی محمدرضا سمیعی گفت: تبلیغات صحیح درقالب تیزر،موسیقی، پوستر، بروشور،کلیپ می تواند درفرهنگ سازی رعایت نکات ایمنی ومصرف بهینه مشترکین وعموم مردم نقش بسته وبه عنوان فرهنگ قالب درزندگی مردم ساری وجاری شودواین برعهده رسانه ها است که این تداوم اطلاع رسانی وآگاهی بخشی مشترکین راگسترش داده وبازخورد آن درکاهش مصرف، کاهش حوادث،کاهش هدررفت،کاهش هزینه ها وبسیاری عواید دیگرنیزدرپی خواهد داشت.سمیعی درادامه افزود : ریشه همه مشکلات وآسیبها، ناآگاهی است وبالابردن اطلاعات درسطح وسیع وهمچنین عمق دادن براین آگاهی، مشترکین گازطبیعی رابه سوی به حداقل رساندن آسیبهای مالی وجانی رهنمون کرده واین برعهده متولیان این امر است که رسالت فرهنگ سازی رابردوش می کشندوتلاش درجهت این مهم رابرعهده دارند.