به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی محمدرضاسمیعی گفت:درسال 1399 دراستان مرکزی به تفکیک حدود 2007انشعاب دربخش شهری ، بیش از 2522 انشعاب دربخش روستایی وحدود 232 انشعاب دربخش صنایع به انشعابات استان پیوست.سمیعی درادامه به این نکته مهم وضروری اشاره کردکه نگهداشت وایمنی وهمچنین فرهنگ مصرف بهینه گازطبیعی ازاهمیت برخوردار می باشد وبایستی درجهت گسترش فرهنگ استفاده ایمن وهمچنین طرق بهتراستفاده بهینه ازاین نعمت خدادادی رابرای عموم توضیح وتشریح کرد تاازحداقل امکانات ،حداکثربهره برداری راجهت پاسداشت این نعمت خدادادی به ارمغان بیاوریم.