به گزارش اکونا پرس،

بر اساس این گزارش به همت ادارات روابط عمومی،حراست وپایگاه بسیج شهید پاگلی مخا برات سومین رزمایش همدلی وکمک های مومنانه با هدف کمک به اقشار کم درآمد و آسیب دیده در بیماری کرونا در مخا برات منطقه مرکزی آغاز شده است ودر این مرحله از رزمایش با انتخاب مکانهایی درساختمان های فنی واداری کمک های نقدی وغیر نقدی همکاران و همچنین ارباب رجوع جمع آوری می گردد .