به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی محمدرضاسمیعی گفت:طی برنامه ریزی مدون وبسیج اندیشه وتفکرات کارکنان خود،بااستفاده ازامکانات وزوایای مختلف بینش مد نظراین شرکت جهت بهبود فعالیت های مثمرالثمرگام برداشته و دربهبود وتکامل روزبه روزتلاش بیشتری ازخودنشان می دهند.

درادامه علیرضامعتمدی رئیس امورپژوهش شرکت گازاستان مرکزی گفت :درسال جهش تولید تعداد473پیشنهادازدرون مجموعه وهمچنین خارج ازشرکت به دبیرخانه نظام پیشنهادات ارسال شده وپس بررسی های لازم درکمیته های مرتبط وتخصصی 13پیشنهادمورد تایید ودرآخر پنج موردازآنها اجرا شده است.

معتمدی درادامه افزود:دراین ارتباط شرکت بطورماهیانه اقدام به فراخوان جهت دریافت پیشنهاد ذینفعان انجام داده وبابرقراری ارتباط بین سامانه نظام پیشنهادات وسامانه ارتباط بامشتریان امکان دریافت پیشنهادات مردم شریف استان نیزمیسرشده است.