به گزارش اکونا پرس،

 در این بازدید بازرسان مواردی مانند وجود سموم غیرمجاز در فروشگاهها، وجود نشتی در سموم و کودهای مایع، تاریخ انقضا و درج قیمت در محصولات، وجود تهویه و دماسنج در فروشگاه را مورد بررسی قرار داده و برای برخی فروشنگان اخطاریه هایی صادر و تحویل نمودند.