به گزارش اکونا پرس،

 در غیر این صورت تهعدی بر تامین برق این مشترکین نبوده و شرکت می تواند در صورت نیاز نسبت به قطع برق آنها اقدام نماید .

مصرف مازاد ۲ برابر الگوی مصرف مشترکین خانگی با نرخ انرژی تجدید پذیر محاسبه خواهد شد. 

مشترکین پر مصرف در اولویت جایگزینی لوازم اندازه گیری موجود با کنتورهای هوشمند هستند . هزینه های مربوطه به عهده مشترک است

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی