به گزارش اکونا پرس،

در سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها، رکورد تولید نورد سرد  به میزان ۲۱ هزار و ۱۰۱ تن در آذرماه ١٤٠٠ در واحد نوردسرد شکسته شد تا رکورد قبلی این واحد که به میزان ۲۱ هزار و ۹۰ تن در شهریور ماه سال جاری بود، پشت سر گذاشته شود.

امید است در پرتو عنایت حق تعالی و تلاش کلیه همکاران، روند افزایش تولید  شرکت تداوم یافته و دستیابی به رکوردهای جدید تولید محقق گردد و همچنان در مسیر تعالی و بهبود مستمر گام برداشته شود.

اصفهان- محسن راعی