به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره روابط عمومی مخابرات منطقه مرکزی در ابتدای این جلسه مهندس لطفی ،ضمن تبریک تشکیل انجمن صنفی کارکنان مخابرات منطقه مرکزی تاکید کرد باحسن همکاری و تعاملات  سازنده درحیطه قوانین ومقررات شرکت نهایت سعی وتلاش خود را برای رفع مشکلات همکاران وتحقق مطالبات آنان به کار خواهد گرفت . 

در ادامه این نشست اعضای انجمن صنفی کارکنان منطقه مرکزی ضمن تشکر از حمایت های مدیر منطقه و توجه ویژه ایشان به رفع موانع پیش روی سازمان به بیان نقطه نظرات همکاران در آستانه بازنشستگی وهمچنین کارگزاران روستایی پرداختند.