به گزارش اکونا پرس،

مدیر عملیات شــرکت فــولاد سفیددشــت چهارمحــال و بختیــاری خاطرنشــان کــرد: پیش ازایــن، بیشــترین تنـاژ تولیـد آهـن اسـفنجی در فـولاد سفیددشـت مربــوط بــه روز هشــتم فروردین مــاه همیــن ســال بـه میـزان ۲ هـزار و ۶۹۰ تـن بـوده اسـت کـه بـا ثبـت رکورد جدید موفق به افزایـش ۴۰ تنی رکـورد روزانه تولیـد در واحـد احیـا مسـتقیم شـدیم.

سـلیمانی در پایـان دسـت یابی بـه موفقیت هـای پی درپــی در فــولاد سفیددشــت را مرهــون حمایت هــای مدیریــت عالــی، ســهام داران، و تــلاش و کوشــش کارکنــان و پیمانــکاران شــرکت دانســت و بــرای تــداوم ایــن موفقیت هــا در ســال (( تولیــد؛ دانش بنیــان، اشــتغال آفرین)) ابــراز امیــدواری کــرد.

اصفهان_محسن راعی