به گزارش اکونا پرس،

 

 

به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری، وی افزود: شورای شهر و شهرداری اراک،به تبع خواست مردم، نیاز شهر و هویت شهری، اقدامات خوبی را در سالهای گذشته انجام داده و اعتبارات خوبی تخصیص داده و امسال نیز حدود ۴ میلیارد تومان برای بازار تاریخی اراک اختصاص  داده که در جلسه ای روز سه شنبه برگزار شد مقرر گردید متناظر اعتبار شهرداری و اعتباری که فرمانداری اختصاص می دهد، میراث فرهنگی نیز اعتبار لازم را در نظر بگیرد.

دکتر کریمی تاکید کرد: برای حفظ بازار تاریخی اراک هیات امنای بازار نیز باید وارد میدان شده و پای کار باشند و میراث فرهنگی نیز برنامه های نهایی خود را ارائه دهد و بر اساس یک طرح و فازبندی انشاالله بازار از جهت کالبدی به رونق برسد. از جهت کسب و کار نیز باید های فکرهای جدیدی برای بازار کرد و  طرح های جدیدی در حقیقت تدوین و پیشنهاد شود تا کسانی که در بازار می خواهند فعالیت داشته باشند انشاالله مورد ترغیب قرار بگیرند.

شهردار اراک در پایان تاکید کرد: شهرداری با اعتباری که برای حفظ بازار اختصاص داده، پشتیبان حفظ و بقاء این مجموعه ارزشمند تاریخی خواهد بود.