به گزارش اکونا پرس،

به نقل از  اداره روابط عمومی مخابرات منطقه مرکزی  در این همایش آموزشی مهندس لطفی مدیر مخابرات منطقه مرکزی به عنوان رییس کارگروه ارتباطات وفناوری اطلاعات گفت: با توجه به نقش حساس ومهم ارتباطات در این رز مایش مخابرات منطقه مرکزی نهایت سعی وتلاش خود را بکار خواهد گرفت .

 براساس این گزارش کارگاه آموزشی رزمایش پدافند شیمیایی به مدت دو روز در مخابرات منطقه مرکزی برگزار گردید.