به گزارش اکونا پرس،

در راستای پیاده سازی و استقرار سیستم های مدیریت انرژی و مدیریت بازدهی آب در شرکت، ممیزی ‌داخلی سیستمها بر اساس روش اجرایی ممیزی داخلی با هدف تعیین میـزان برآورده شدن معیارهای ‌ممیزی بر اساس الزامات استانداردهای ‌ISO46001:2019‌‌ و ‌ISO50001:2018‌‌ و حصول اطمینان از تحقق ‌برنامه‌های تعیین شده به منظور دستیابی به اهداف و خط مشی سازمان و انطباق سیستم استقرار یافته با ترتیبات ‌برنامه‌ریزی شده و الزامات استانداردهای مدیریتی مذکور توسط تیم‎ ‎ممیزی داخلی و با همکاری واحدها ‌مطابق با برنامه ممیزی داخلی در دو روز بصورت فشرده انجام گردید و پس از فرایند ممیزی کلیه یافته ها ‌جهت اصلاح، رفع علل ریشه ای و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه به واحدهای مربوطه ارسال و اقدامات ‌اصلاحی و پیشگیرانه روی کلیه موارد از سوی مسئولین مربوطه تعریف گردیده و انجام اقدامات و ‌اثربخشی‌ها نیز در دست پیگیری می باشد.‌

 

اصفهان_محسن راعی