• سهام عدالت! امروزه هر جا که به اخبار نگاهی کنید با اخبار مربوط به سهام عدالت روبه رو می شوید. پس از سخنان رهبر و موافقت ایشان بر آزاد سازی سهام عدالت، خبر…