• مدیرعامل مدبران اقتصاد از وضعیت نماد فارس بعد از افزایش سرمایه گفت:

    مدیرعامل شرکت مدبران اقتصاد با اشاره به بازگشایی نماد «فارس» بعد از افزایش سرمایه ۵۲ هزار میلیارد ریالی، از تخصیص ۵۷ درصد سهام جایزه به سهامداران خبر داد.