• توسط شورای راهبری شرکت‌های پتروشیمی منطقه پارس صورت گرفت:

    شورای راهبری شرکت‌های پتروشیمی منطقه پارس باهدف رفع بخشی از دغدغه‌های خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) ، اقدام به تأمین ۲۳۲۰ بسته…