به گزارش اکونا پرس،

 

مهندس علی منتصری سرپرست این منطقه عملیاتی،درباره مرحله اجرایی این نرم افزار توسط یکی از کارکنان این منطقه عملیاتی خبر داد و افزود : نرم‌افزار سیستم اپراتوری مخابرات پس از چهار ماه کار مستمر، با هدف افزایش سرعت عمل و دقت ،پیاده‌سازی شده و اجرای این سامانه توسط مهندس"مصطفی جوانمردی" کارشناس ICT منطقه عملیاتی سروستان و سعادت‌آباد، یکی از مناطق پنجگانه فعال عملیاتی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی، انجام گرفته است.