به گزارش اکونا پرس،

هزینه برآوردشده برای اجرای این پروژه نزدیک به ۱۸۰ میلیارد تومان است.

یک تصفیه‌خانه فاضلاب نیز با ظرفیت ۱۶ هزار مترمکعب در شبانه‌روز برای آن دیده شده است.

در حال حاضر حدود ۳۰ کیلومتر از شبکه جمع‌آوری فاضلاب به مبلغ حدود ۱۴ میلیارد تومان در حال اجراست.

ایجاد کل تأسیسات فاضلاب شهر دماوند نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

این امر مستلزم تأمین اعتبار از محل منابع عمومی دولت است و حتماً باید از ردیف اعتباری از منابع عمومی گشایش یابد.

برای مساعدت و حل برخی از مسائل زیست محیطی، از محل جاری نزدیک به ۴۰ میلیارد تومان پیمان منعقد شده است.

فرماندار دماوند قول هماهنگی‌های لازم برای پیش‌بینی این ردیف اعتباری را داده است.