به گزارش اکونا پرس،

مردم شریف تهران آرامش خود را حفظ کنند. ما در کنار  آنها هستیم و نخواهیم گذاشت خلل کوچکی در راستای تامین برق در شرایط به وجود آمده ، پیش آید.