به گزارش اکونا پرس،

شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی در شانزدهمین جشنواره ملی شهید رجایی توانسته از میان حدود 100 دستگاه اجرایی به عنوان دستگاه برگزیده در بعد شاخص‌های عمومی و اختصاصی و رشد عملکرد نسبت به سال قبل انتخاب شد.

براساس قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه‌های مربوطه هر ساله تمامی دستگاه‌های اجرایی در دو بعد شاخص‌های عمومی و اختصاصی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند که بنابر اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور، شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی در شانزدهمین جشنواره ملی شهید رجایی موفق شده است از میان حدود 100 دستگاه اجرایی به عنوان دستگاه برگزیده در بعد شاخص‌های عمومی و اختصاصی و رشد عملکرد نسبت به سال قبل انتخاب شود.

برای شاخص‌های عمومی این دوره از جشنواره هشت محور کلی شامل: اصلاح ساختار سازمانی، توسعه دولت الکترونیک، مدیریت سرمایه انسانی، شفافیت و مدیریت مالی، بهبود فضای کسب و کار و ارتقای بهره‌وری، ارتقای سلامت اداری، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، توسعه فرهنگ سازمانی و استقرار نظام مدیریت عملکرد مورد ارزیابی قرار گرفته است.

شاخص‌های اختصاصی ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی نیز برگرفته از برنامه پنج ساله توسعه، مصوبات مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران بوده است. این جشنواره با هدف تشویق و نهادینه‌سازی فرهنگ ارتقای عملکرد و انتقال تجربیات موفق در بین دستگاه‌های اجرایی از سال 1375 آغاز شده است.​