به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی در حکم انتصاب مدیر برنامه ریزی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران آمده است:

"با عنایت به مراتب تعهد و سوابق ارزشمند جنابعالی ، به موجب این حکم به عنوان " مدیر برنامه ریزی " منصوب می گردید.

با توجه به اهمیت مسئولیت آن مدیریت انتظار دارد درخصوص موارد ذیل اهتمام جدی معمول نمائید.
۱ - هدایت و راهبری انجام بررسی های مربوط به تدوین و تنظیم برنامه های تولید نفت و گاز بر اساس اهداف شرکت.
۲ -کنترل و پیگیری اجرای برنامه های مصوب.
۳ - پیگیری مستمر جهت تامین منابع و تسریع در فعالیت های مرتبط با اولویت تامین خوراک پایدار پالایشگاه ها و افزایش تولید از میادین مشترک نفت و گاز.
۴ - بررسی نیاز فنی، عملیاتی، خدماتی شرکت های فرعی در جهت تولید بهینه و توجیه بودجه سرمایه ای لازم.
۵ - نظارت و کنترل بر انجام به موقع پروژه ها و تجزیه و تحلیل افزایش هزینه های احتمالی ناشی از عدم اجرا ی به موقع برنامه های زمان بندی پیش بینی شده و همچنین تغییرات بودجه های تعیین ومصوب شده.
۶ - هماهنگی تنگاتنگ و مستمر با مدیریت محترم برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران.
۷ - همکاری مستمر با مدیران و رؤسای محترم ستادی و شرکت های تولیدی.
۸ - مسئولیت جمع آوری و تنظیم اطلاعات، آمار و گزارشات فنی.

امید است با استعانت از خداوند متعال و همکاری صمیمانه مدیریت ها و واحدهای ستادی و شرکت های تابعه در انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید."