به گزارش اکونا پرس،

 در این حکم انتصاب از طرف مهندس رضا نوشادی مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه گاز با اشاره به تخصص ، شایستگی و سوابق مرتبط سرپرست مدیریت تدارکات و خدمات کالای  این شرکت،  بر استفاده و  بهره گیری از ظرفیت های درون و برون سازمانی در راستای پیاده سازی مندرجات منشور مدیریتی تاکید شده است. همچنین نظارت عالیه بر تامین به موقع کالا ی مورد نیاز پروژه ها توسط پیمانکاران مربوطه به منظور پیشگیری از بروز تاخیر در برنامه زمانیندی اجرای پروژه ها،  نظارت مستمر بر عملیات انبارداری در راستای حفظ سرمایه ها و دارایی ها  و حصول اطمینان از رعایت روش ها و مقررات مربوطه در ورود و خروج کالا ، شناسایی فرصت های افزایش آفرینی فعالیت ها و دارایی های شرکت و استفاده از  روش های نوین و دانش روز انبار داری در راستای کاهش توافقات اجرای پروژه ها از دیگر موارد ابلاغی مدیریت شرکت به شمار می رود.  

این گزارش می افزاید،  بازنگری و بهبود فرایندهای سفارشات و خرید به منظور تامین به موقع نیاز بخشهای پروژه و ستاد، آماده سازی بسترهای برنامه ریزی تامین کالا ی پروژه در زمان بندی مشخص و تبیین فرهنگ اجرای مناقصه عمومی و تامین کالا به جای مناقصه محدود ، اطلاع رسانی مناسب جهت آگاهی عمومی واجدین شرایط شرکت در مناقصه ها و مزایده ها ، حمایت ویژه از کالا ها و تجهیزات ساخت داخلی توسط سازندگان ایرانی و شرکتهای       دانش بنیان و تجاری سازی فناوری های کشور ، شناسایی اقلام راکد مازاد و از رده خارج در سطح انبارها برای مزایده از طریق سامانه ستاد ، توسعه مدیریت دانش و اجرای حسابرسی مالی اموال و رعایت کاهش هزینه ها و افزایش    بهره وری ،  به کارگیری کارکنان توانمند و متعهد با رعایت اصل شایسته سالاری و جانشین پروری و ارتقای تعلق سازمانی آنها ونظارت مستمر و مستقیم در راستای ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد اداری از دیگر بندهای این حکم است.