به گزارش اکونا پرس،

سید احمد عبودتیان دستیار رئیس جمهور در امر مردمی‌سازی دولت در گردهمایی متولیان اجرایی بخش تعاون کشور در مشهد مقدس اظهار داشت: این رویداد با حضور مدیران و متخصصین بخش تعاون کشور با اهداف متعالی در حال انجام است.

وی افزود: مقام معظم رهبری در بیانات رسمی و در محافل خصوصی، اعتقاد وافر به امر تعاون را بیان داشته اند، تعاون مهمترین راهکار برای مردم سازی اقتصاد و توزیع عادلانه ثروت و درآمد در سطح جامعه است.
عبودتیان تاکید کرد: وظایف و تکالیف مهمی بر عهده مسئولین و متولیان تعاون گزارده شده است و مدیران و متولیان می توانند با گسترش تعاونی ها دستاوردهای مهمی را در ایجاد اشتغال، جهش تولید و ارتقای سطح زندگی و رفاه عموم مردم حاصل نمایند.
.
وی تصریح نمود: شخص رئیس جمهور اعتقاد کامل به تعاون دارند، اخیرا برنامه جهش تولید در دولت تصویب گردیده و نقش تعاون به عنوان مهمترین مصداق مشارکت مردم بسیار ویژه دیده شده است.
دستیار رئیس جمهور گفت: نقش معاونت تعاون، بانک توسعه تعاون، اتاق تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در بسترسازی مشارکت مردم در جهش تولید حائز اهمیت است.
عبودتیان خاطر نشان کرد: در سفرهای استانی هیات دولت، رویکرد بهره مندی از راهکار و مکانیزم تعاونی برای پیشبرد فعالیت ها و راه اندازی پروژه ها وجود داشته است و برنامه ریزی شده است تا تشکل های تعاونی حضور مردم را در اقتصاد ارتقا بخشند.