به گزارش اکونا پرس،

27 اردیبهشت ماه ،روزارتباطات وروابط عمومی گرامی باد.