به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی  استان خوزستان شاهپور علائی مقدم با اهدای لوح  سپاس به جهانپور معماریان مدیر شعب بانک کشاورزی در استان خوزستان مراتب تشکر و قدرانی خود را اعلام کرد.