به گزارش اکونا پرس،

در این پیشگفتار به منظور آشنایی خوانندگان آمده است : کتاب “با دمپایی وارد فروش نشوید” در زمره کتاب های مهارتی است. این کتاب پدید آورنده ی فرصت های طلایی است که باید مغتنم شمرد. مؤلف در قالب صفحات کمتر و حتی عبارت های کوتاه تر، سهم قابل توجهی از آنچه را که خوانده تقدیم خواننده می کند.
در این کتاب هرکجا لازم بوده، شما با استفاده از تلفن همراه می توانید فراتر از نوشته ها به تصاویر، سایت ها و فضای لازم ورود پیدا کنید.

تمرین، تمرین، تمرین، طنین صدایی است که از این کتاب بر می خیزد و به آن وفادار مانده است.