به گزارش اکونا پرس،

 در حالی که درآمد تسهیلات اعطایی، سپرده گذاری و اوراق بدهی بانک ایران زمین در پایان شش ماهه سال گذشته 2.019 میلیارد و 701 میلیون ریال بوده است این رقم در پایان فصل گرم امسال به 3.262 میلیارد و 669 میلیارد ریال افزایش یافته که جهش بیش از 1243 میلیارد ریال داشته است.

در عین حال، درآمد کارمزد وزمین نیز در پایان شش ماهه امسال به مبلغ 1.049 میلیارد و 714 میلیون ریال رسیده در حالی که این مبلغ در پایان شهریورماه پارسال 459 میلیارد و 108 میلیون ریال به ثبت رسیده بود.

خالص درآمد کارمزد بانک ایران زمین نیز از مبلغ 5 میلیارد و 854 میلیون ریال در پایان تابستان 99 به 739 میلیارد و 749 میلیون ریال رسیده که نشان دهنده رشدی چشمگیر است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی بانک خصوصی ایران زمین که از طریق سامانه کدال در اختیار سهامداران قرار گرفته است، خالص سود سرمایه گذاری های این بانک 4.000 میلیارد ریالی، در پایان فصل گرم سال گذشته 169 میلیارد و 7 میلیون ریال بوده که در مقطع مشابه امسال به 568 میلیارد و 689 میلیون ریال افزایش یافته است.

این گزارش حاکی است، جمع دارایی های وزمین هم از مبلغ435.921 میلیارد و 967 میلیون ریال در پایان سال گذشته به 472.387 میلیارد و 466 میلیون ریال رسیده است.

سپرده های مشتریان بانک بازارسرمایه ای ایران زمین نیز در شهریورماه سال 1399 معادل 34.485 میلیارد و 871 میلیون ریال بوده که با رشدی حدود 5 هزار میلیارد ریالی به 39.819 میلیارد و 658 میلیون ریال در پایان ماه ششم سال 1400 افزایش پیدا کرده است.

این گزارش حاکی است، قرار است سرمایه بانک ایران زمین با 400 درصد افزایش از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی از مبلغ 4,000 میلیارد ریال به 20,000 میلیارد ریال افزایش یابد.